Paroles ìúú de áåòæ ùøòáé

áåòæ ùøòáé
  • 3.0Vous n'aimez pas les paroles de áåòæ ùøòáéloading
  • Note 3.0/5 basée sur 2 avis.
  • Artiste: áåòæ ùøòáé41431
  • Chanson: ìúú
  • Langue:

Les chansons similaires

äáìãä òì... de éæäø àùãåú

úìúìéí úìúìéí, àéùä øòä òâéìéí åöîéãéí, ëîòè ëðåòä ëîå ÷èðä áéï âãåìéí,...

Planeta de Belinda

Hola planeta,como estas? hoy pienso en ti con humildad no puedes seguir tan invisible me lo das todo y aún más te juro te voy a cuidar eres en mi vida impresindible aaaa,aaaa,aaaa aaaa,aaaa te falle aaaa,aaaa.aaaa aaaa,aaaa te...

àäáúé àåúä ôòí de ãééåéã áøåæä

ëùäéà äìëä ø÷ôú ôøçä åðçì òáø áçåøùä ôééä...

äåìê ìàéáåã de âìé òèøé

ùåçä áúåê áøéëú ãîòåú æä æîï ÷ùä îàåã ìçéåú áìáåì àåçæ áúåê ìáé âãø ùì çøãåú ñáéáé àðé äåìê ìàéáåã ìê æä...

Stars de The Cranberries

The Stars are bright tonight And I am walking nowhere Guess I will be alright Desire gets you nowhere And you are always right I thought you were so perfect Take you as you were Have you as you were Take...

Textes et Paroles de ìúúìúú, àú äðùîä åàú äìá

ìúú, ìúú ëùàúä àåäá

åàéê îåöàéí àú ääáãì, ùáéï ì÷çú åì÷áì

òåã úìîã ìúú, ìúúìâìåú ñåãåú áñúø, ìäúéø àú ñáê ä÷ùø

ëùäìá áê ðöáè, îëì çéåê, îëì îáè

àúä ðæäø àúä éåãò, åçåõ îîê àéù ìà ùåîò

ôåñò áéï äã÷åéåú, åîîìà ùòåú ôðåéåúìúú, àú äðùîä åàú äìá

ìúú ëùàúä àåäá

òåã úìîã ìúú, ìúúàúä ìåîã òí äùðéí, ìáðåú áéçã áðéðéí

ìçéåú òí ëì äùéðåééí, ìø÷åí àéúä ñéôåø çééí

åìòáåø éîéí ÷ùéí áîöå÷åú, áøéâåùéí

úîéã ìãòú ìååúø, åàú äèòí ìùîøìúú, àú äðùîä åàú äìá

ìúú ëùàúä àåäá

òåã úìîã ìúú, ìúúìúú, àú äðùîä åàú äìá

ìúú ëùàúä àåäá

òåã úìîã ìúú, ìúú...ìçéåú áúåê äðôéìä

ëùéù î÷åí ìîçéìä

úîéã àôùø ùåá ìäúçéì

ëîå éåí çãù, ëîå ëøâéììúú, àú äðùîä åàú äìá

ìúú ëùàúä àåäá

òåã úìîã ìúú, ìúú...

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons