Paroles Á Naujà Galybæ de Anubi

Anubi
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Anubiloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Anubi18842
  • Chanson: Á Naujà Galybæ
  • Langue:

Les chansons similaires

Savo Kelyje de Anubi

Ateikit O, nakties vaikai, Pakilkit Laiptais á bokðtà tylos Á bokðtà - laikrodá nakties. O kaip ðauksmà Kurio trokðtà Rankos neðanèios kardà, Kardà vardu iðminties - Iððaukiantis viltá. Ir...

Aš Taip Laukiu (Akustinis) de Altoriu Seseliai

Nulingavo, Nusineðë Saul� Tolimi Vaivoriniai Miðkai. Krinta lapai - Pagelt�, Numir� Laiðkai. Krinta, Krinta Kaip grumstai Ant karsto. Ðirdá varsto Kraupus...

Miglose... de Dissimulation

Išblyškęs mÄ-nuo šviečia Tarp parvirtusių medžių Nutiesdamas man kelią Ä® tamsios išminties lobyną Pulkai šikšnosparnių Lydi mane mano kelyje Ir nakties vaikai gieda Jį...

TEN KUR DANGUS PALIEÈIA JÛRÀ de Anubi

... Ten vakarais nugrimsta pavargusi Saulë... Ið ten miglotais Jûros takais atskrieja Prieblandos þirgais kinkytas nakties veþimaitis... ... Ji ir vël pradeda vienspalvá trapø Kûriná, Sulydantá...

Menulio Karunos Kautynes de Obtest

Vasario siaurys kinke vejus namon Perpjautom gerklem inkste vokieciu sunys Varnai suko ratus virs degesiu kruvu - Livonija puole po kojom lietuviu! Kas svetima buvo siai zemei sventai Isnyko su dumais,...

Textes et Paroles de Á Naujà Galybæ
Atmerk akis á tamsos malonumus,
Atverk duris á prieðo rûmus
Ir atsistok tarp jo ir seno þmogaus,
Kuris turëtø reikðti viskà viename.
Ir paimk nakties kardà jo ir lik dar gyvas,
Kà reikëtø, su kitu save sulieti treèiame.
Praverk lûpas á prieðo kraujà,
Pamerk rankas á jëgà naujà.

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons