Paroles G³os Z Ogrodów Niwy de Hefeystos

Hefeystos
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Hefeystosloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Hefeystos9973
  • Chanson: G³os Z Ogrodów Niwy
  • Langue:

Les chansons similaires

Ta-Bakiera de Goran Bregovic

Twojej tabakierze dzioe Jak przyjació³ce drogiej Powierzam moje ³zy Choæ noc nie oepimy obie Ju¿ wtorek odszed³ gdzieoe Za oknem oeroda rano Jak dawniej wszystko jest Choæ nie tak samo...

Mój B³êkit de Delight

Szukam ciê W szczelinach zwyk³ych dni Jest tyle miejsc W których móg³byoe byæ Zabijam czas Wiem dobrze, czekam na pró¿no Unikam zmian Decyzjê odk³adam na jutro Jest tyle wa¿niejszych spraw Zamykam...

Niedokoñczony Sen de Moonlight

Do Mnie proszê dzioe nie mów wiêcej nic Bardzo teraz chcê sama ju¿ byæ Ca³y Mój oewiat zamar³ w s³owa pó³ Proszê, teraz chcê sama byæ ju¿ Gdy spowita w sen naiwnie reagujê na treoeæ Zatrzymujê...

Bramy Œwiata de Monstrum

Œwiat, który zamkn¹³ swe bramy na klucz Czas popêdza i goni nas... Gruby mur na drodze stoi nam Wo³am wiêc, przecie¿ ktooe ju¿ tam jest Mo¿e spe³ni me sny i uchyli choæ drzwi Za murem...

O Tobie de Delight

To tylko przebieranki duszy Gdy nie ma Boga, nie wierzysz w nic Uciekaj w sen, uciekaj w zapomnienie Niech myoeli bêd¹ spl¹tane, a usta nieme Wci¹¿ ta sama twarz Tylko oczu blask Nie twoich Mo¿e...

Textes et Paroles de G³os Z Ogrodów Niwy
Pamiêtam ciemnooeæ rw¹c¹ me oczy
Gdy cichy b³ysk przeszywa³ me cia³o
I tylko szum pooeród starych borów
Ogarnia³ ciszê pieoeni¹ wspania³¹

Pragn¹³em zatrzymaæ ka¿d¹ now¹ chwilê
Lecz uwiêziony w niemocy krzycza³em
Ostatkiem si³ chcia³em nadal walczyæ
W krwio¿erczy wir siê rzucaj¹c...umar³em

Spójrz na swe ¿ycie, zobacz co masz
Ja ju¿ odszed³em,a Ty zosta³aoe sama
Teraz jestem echem, pustk¹ wokó³ was
Œwiêtym bia³ym koniem przemierzam czas

Tutaj nie ma k³amstwa, ¿yciem rz¹dzi miecz
Otwórz wiêc swe serce, kluczem jest oemieræ
Odrzuæ wiêc swe bóle, wieczny ¿ycia smak
Dzioe mo¿esz i ty do Niwy zapukaæ bram

Choæ mrok tam treoeci¹ ¿ycia jest
Czas koñczy swój bieg
Pragnê przy jego boku trwaæ
By on tam nie by³ sam

Dzioe istnienia swego oddajê kruch¹ niæ
Koñczê mej samotnooeci pusty czas
Pragnê na zawsze tobie wiern¹ byæ
Razem wspólnego ¿ycia poczuæ smak

Choæ pamiêtam jak ciê¿ko by³o odejoeæ
Dzioe wiem, ¿e nie by³o sensu by dalej ¿yæ
Jak wiatr przemija wspomnienie
I tylko ciebie nadal mi brak

To ty bowiem by³aoe moim ¿yciem
Ja tylko jego istnienia cieniem
To ty bowiem da³aoe mi wszystko
Ja wolnooeci szukaj¹c...odszed³em

Poszed³em wiêc w krwawy bój
By mi³ooeæ do ciebie uleczyæ
Lecz nic ju¿ nie by³o w stanie
Wymazaæ z mych myoeli tych chwil

I nagle pojawiasz siê nowa
Niezmienna, choæ w innej osobie
By syciæ wci¹¿ we mnie nienawioeæ
I zemstê na samym sobie

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons