Paroles Powsta³a Z Morza Mgie³ de Herjalf

Herjalf
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Herjalfloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Herjalf33871
  • Chanson: Powsta³a Z Morza Mgie³
  • Langue:

Les chansons similaires

Wo³anie de Herjalf

Wo³am do ciebie G³os echem siê niesie Zaklinam myoeli oepiewem... Wo³am ciebie G³os echem siê niesie Samotna w têsknocie wo³am... Pustk¹ przepe³nionym sercem Przesyconym smutkiem i ¿alem £zami...

Starych Legend Czar de Hefeystos

W wielkim lesie, gdzie ujrza³em starego wilka P³omieñ w jego zimnych oczach mówi³ do mnie tak... "Sp³yñ w leoen¹ dolinê, gdzie skry³ siê starych legend czar Gdzie mg³a okry³a jego twarz Tam,...

Stąd do przeszłości de Frontside

Czy potrafisz sam odrzucić więzy krępujące umysł mój? Czy wierzysz w lojalność, czy nosisz w sercu skruchę? Z czego utkane jest dziś twoje sumienie? Gdzie...

Pragnienie Nicooeci de Acrybia

Duchu md³y, ongioe dzielny, któryoe w boju s³yn¹³, Gdy Nadzieja ostrog¹ budzi³a zapa³y -Dzioe dosi¹oeæ ciebie nie chce! Spocz¹æ by siê zda³o, Jak chabecie, co pada, bo siê g³az nawin¹³....

G³osy de Moonlight

"Nic w ¿yciu nie zdarza siê przypadkowo." G³os który s³yszê prowadzi ze mn¹ wojnê poni¿a mnie gdy podnoszê g³owê w imiê marzeñ g³os który czujê prowadzi ze mn¹ wojnê nie lubi gdy zamykam...

Textes et Paroles de Powsta³a Z Morza Mgie³Wiatr, deszcz sen, mroku duch otula mnie. Czas nuci pieoeni swe
Zagubiona poszukujê miejsca gdzie odnajdê przeznaczenia cieñ
Wype³nia spokój mój wszechmocna nadzieja. Wype³nia smutek mój odwieczna nadzieja...
G³os odezwie siê, skruszy lód, stopi stal, jego szept zbudzi mnie pooeród wichrów i fal
Zapomniany trakt. Niedooecig³y mój cel. Wtedy chwycê sama, powsta³a z morza mgie³...
Ju¿ nie wyruszê na spotkanie bezkresnej morskiej przestrzeni.
P³yn¹c ku l¹dom nios¹c jedynie oemieræ i zniszczenie ich mieszkañcom.
Widz¹c strach w ich oczach. Ju¿ nigdy nie ujrzê blasku s³oñca o poranku
G³os odezwie siê...
Têskniê za twoim rozgrzanym cia³em za ciep³em p³yn¹cym z twych d³oni
Ju¿ nie us³yszê s³ów które p³yn¹ z g³êbi serca znacz¹cych ni¿ wszelkie skarby ju¿ zdobyte
Teraz odchodzê ku ciemnooeci tam dok¹d ioeæ zas³u¿y³em lecz czujê w sobie twój spokój

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons