Paroles Obludne Cele de Honor

Honor
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Honorloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Honor7275
  • Chanson: Obludne Cele
  • Langue:

Les chansons similaires

Trudno kochac de Goran Bregovic

Jak bym wiedzia³a czym jest To szczêoecie co rzadko zdarza siê Gdyby ból obcy by³ mi Za ból mój mi³y dziêkujê ci Ref: Choæ ucieka³am Zawsze wraca³am Z przyp³ywem morza ³ez Trudno...

Pozory Wolno¶ci de Honor

Gdzie ziemia jest wci±¿ zielona choæ depta³ j± wrogi lud S± s³owa jak - wolno¶æ - obce dla ludzi ¿yj±cych tu Mieszana spo³eczno¶æ b³±dzi szukaj±c wci±¿ nowych dróg Komuny sieæ bratobójcza...

Nie Mogê Zmieniæ Nic de Moonlight

Czas taki jest gdy wracam do dna My¶lê o tym wtedy Czy mog³am zmieniæ co¶ Nie mogê zmieniæ nic Chcia³abym by tak Wróciæ by³o mo¿na Wygraæ co przegrane Naprawiæ co zburzone Nie...

Podniesmy Sie! de Honor

Jedna myoel wiedzie nas przez drogi Której nikt zniszczyæ nie jest w stanie Naród nasz potrzebuje walki Ludzi, którzy zapewni¹ jej przetrwanie Tam, chciwe d³onie zaciskaj¹ siê D³awi siê kraj...

Melpomena de Moonlight

"...Choæ raz obudziæ siê i wiedzieæ co siê dzioe wydarzy." Znów chcesz wiedzieæ czy s³owa wci¹¿ potrafi¹ raniæ czy znowu wstaniesz rano bardziej zmêczony chcia³byoe s³yszeæ jak szczêoecie...

Textes et Paroles de Obludne Cele
Gdy kona wiara stracone licz¹c dni
Gdy jak zaraza semicki wisi bicz
Wkr¹g trwonisz has³a, w wolnooeci bij¹c dzwon
Choæ twoje s³owa tak ma³o warte s¹

Jak obca flaga powiewasz tam gdzie wiatr
Obietnicami pustymi karmisz oewiat
Te oelepe t³umy ku którym zwracasz wzrok
Nie widz¹ hañby, wytworu twoich r¹k

Po co ci wiara, gdy codzieñ zmieniasz krok
Nic nie jest warta splamiona twoj¹ krwi¹
Bezkarnie zdradzasz tych, którzy wierz¹ w g³os
Choæ ka¿dym s³owem prowadzisz ich na dno

Znów ten kraj z dna podnieoeæ siê nie mo¿e
Choæ o krok zwyciêstwo jest jak sen
Grad z³ych s³ów nadziei stawia krzy¿e
Tam gdzie bunt móg³ zmieniæ cooe

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons