Paroles Ostatni Bunt de Honor

Honor
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Honorloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Honor7275
  • Chanson: Ostatni Bunt
  • Langue:

Les chansons similaires

W Dzien Triumfu de Honor

W dzieñ triumfu nad z³em podamy sobie d³onie Nikt nie bêdzie ju¿ zagra¿a³ nam Rasa aryjskich ziem obmyje siê z podstêpu ¯ydów i wszystkich z³ych, pod³ych elementów Dzieñ triumfu nadszed³...

Nikt de Hunter

... Tak, wiem... zawsze by³em nikim ... Wiem te¿, mogê zgasn¹æ bez s³ów ... Obojêtnooeæ to spokój ... Jest jeszcze SUMIENIE ... W kilku prostych s³owach Cierpienie to nadzieja Nadzieja to krew ......

Znak Orla de Honor

Za tym g³osem, który krzyczy w imiê chwa³y Dzioe idziemy by zdobywaæ tamte ziemie Które kiedyoe obce rêce nam zabra³y Które pamietaj¹ czasy naszej si³y Znak Or³a potêgi symbol prowadzi nas Mieczem...

Czas, Czas, Czas de Pidżama Porno

Czas czas czas Czas czas czas Czas czas czas Czas czas czas Ulice w skowycie Krew sączy się z ust do ust Opuchnięte chore miasto Trzyma się za brzuch To jest nasz czas To są...

Blask Wolnosci de Honor

Czy widzisz znów blask na polskim niebie Niebieskim jak wolnooeæ, najdro¿sza ci przecie¿ To oewiat³o jest nadziejš, za którš warto ginšæ Gdy budzi siê dzieñ, kolejne zwyciêstwo to wojna dla krwi, Dla...

Textes et Paroles de Ostatni Bunt
Wsród jeszcze ¿yj¹cych k³amstw,gnêbi¹cych ten Bia³y l¹d
Wyros³o najwiêksze z nich,hañbi¹ce aryjska dumê nas wszystkich
Ten wci¹¿ mordowany kraj i wolnooeæ ka¿dego z nas
Sprzedane semickim bogom,prowadz¹ do koñca tego narodu

To nasz ostatni bunt,który wolnooeæ zwróci nam
Czy prawda stanie tam,gdzie potrzebna jest dzioe jak nigdy przedtem?
Bia³ej m³odzie¿y sztandar zwyciêstwa,Bia³¹ rozpocznie pieoeñ
To nasz ostatni zew,który wolnooeæ przyniesie lub oemieræ

To czas pe³en wrogich s³ów rzucanych przeciwko nam
Wzniesiony na gruzach gubi¹cych wartooeci i wszystkich parszywych k³amstw
To ludzie niewarci nic,trucizna dla naszej krwi
To wolnooeæ wyrwana nam z serc,nie wróci bez walki Twej

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons