Paroles Ulice Grudnia de Honor

Honor
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Honorloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Honor7275
  • Chanson: Ulice Grudnia
  • Langue:

Les chansons similaires

Maska Czerwonego Mordu de Honor

Sprzedaj± k³amstwa z fa³szywych ust S± jak trucizna, któr± zaszczepia najgorszy wróg W czas wielkich mordów, czerwonych dni Ich t³uste d³onie topi³y wolno¶æ w ojczystej krwi Lecz ¿aden...

Grabasz... de Hunter

Nie jestem tym, który zw¹tpi... Nie jestem tym... Który zgubi... Twój krok we mgle... Ja jestem tym... Który wiecznie trwa... Który wiecznie trwa... Nie jestem tym, który zb³¹dzi! Nie jestem...

G³os Z Ogrodów Niwy de Hefeystos

Pamiêtam ciemnooeæ rw¹c¹ me oczy Gdy cichy b³ysk przeszywa³ me cia³o I tylko szum pooeród starych borów Ogarnia³ ciszê pieoeni¹ wspania³¹ Pragn¹³em zatrzymaæ ka¿d¹ now¹ chwilê Lecz...

Moeciciel de Amerhon

Gdy¶ siê narodzi³, dali ci miecz Walcz i zabijaj, rozlewaj krew ¦wiêty amulet wci±¿ chroni ciê Ogromn± moc kryje na dnie M¶ciciel - na jego rêkach krew M¶ciciel - w jego sercu gniew...

Ananke de Moonlight

Nigdy nie bêdzie podobnie Myoelê o tym, co chcê zapomnieæ I znowu deszcz sprawia ¯e czas lukê zostawia Lecz dalej muszê biec Naprzeciw ka¿dej potrzebie Wo³aæ lub na ziemi lec Prosiæ o ³askê...

Textes et Paroles de Ulice Grudnia
[bonus track]

Na ¶niegu krew, na bramach lód
Niezapomniany obraz dni, tu gin±³ t³um z nadziej± w sercu
Kamienny deszcz-jedyna broñ, przeciwko dzia³om wrogich wojsk
Komunistycznych mas morderców

Krzyk! Rozdar³ mrozny ¶wit
Wystrza³ów ¿ar odpowiada³ na ¿±dania
Czas pokry³ bólu ¶lad, lecz pamiêæ w sercu
G³êboko bêdzie trwaæ, do koñca ¿ycia

Wskrze¶ w sobie pamiêæ tamtych chwil
Okrzyków echo, syren ryk, modlitwy szept i kule w piersiach!
Przed barykad± ¿ywych cia³ Twój pada³ rozkaz by oddaæ strza³
Spad³ nowy ¶nieg, lecz gorycz przetrwa

Dzi¶ patrzysz w oczy mi
Choæ wczoraj chcia³e¶ by ginêli moi bracia
Czas zatar³ Twoj± twarz, lecz pamiêæ w sercu
G³êboko bêdzie trwaæ, do koñca ¿ycia

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons