Paroles W Dzien Triumfu de Honor

Honor
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Honorloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Honor7275
  • Chanson: W Dzien Triumfu
  • Langue:

Les chansons similaires

¯niwiarze Umys³ów de Hunter

Cz³owiek bez twarzy zszed³ wtedy miêdzy nas Budz¹c nadziejê w tych, którym by³o Ÿle Krew z jego ust spijalioemy Og³uchli od braw BO ON MIA£ SEN... Kosiarz bez twarzy wskaza³ nam nowy plon Naród...

Siódmy Kr±g de Quo Vadis

Za siódmy kr±g, ognisty kr±g Wybieram siê, ruszam w drogê sw± Nim pierwszy raz zabije dzwon Ja bêdê ju¿ daleko st±d Pierwszy dzieñ jak dziecka sen Spokojny tak i cichy jest Drugi dzieñ jak pierwszy...

Ostatni Bunt de Honor

Wsród jeszcze ¿yj¹cych k³amstw,gnêbi¹cych ten Bia³y l¹d Wyros³o najwiêksze z nich,hañbi¹ce aryjska dumê nas wszystkich Ten wci¹¿ mordowany kraj i wolnooeæ ka¿dego z nas Sprzedane semickim...

Burczy Brzuch de Alkatraz

Mów, ogniu mów. Mów - w ogniu trzask. Mów, wodo mów... A z ba³wanów szarych chmur... Kap, kap W kim jest dzieñ a w kim noc? W kim jest dzieñ a w kim noc? Mów, wichrze mów....

¬ród³a Rozk³adu de Honor

Jak mam Ci pomóc ziemio ojczysta Kiedy zosta³a¶ w z³e rêce oddana Gdy wiem jak trudno bêdzie Ci powstaæ Pozbieraæ si³y, rozja¶niæ swój herb Ze wszystkich stron rozdarta i s³aba Semick±...

Textes et Paroles de W Dzien Triumfu
W dzieñ triumfu nad z³em podamy sobie d³onie
Nikt nie bêdzie ju¿ zagra¿a³ nam
Rasa aryjskich ziem obmyje siê z podstêpu
¯ydów i wszystkich z³ych, pod³ych elementów

Dzieñ triumfu nadszed³ ju¿ ostatni
Nios¹c za sob¹ rych³¹ oemieræ
Zwyciêstwa dzieñ dla naszej rasy
Wolnooeci dzieñ dla naszych ziem

Spójrz to w³asnie dzioe mo¿emy ¿yæ spokojnie
Sami buduj¹c nasz ojczysty kraj
Razem szlioemy przez mrok, nie koñcz¹cych siê wojen
Teraz nasz wielki triumf obejrzy oewiat

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons