Paroles S³owa de Moonlight

Moonlight
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Moonlightloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Moonlight4073
  • Chanson: S³owa
  • Langue:

Les chansons similaires

Mój B³êkit de Delight

Szukam ciê W szczelinach zwyk³ych dni Jest tyle miejsc W których móg³byoe byæ Zabijam czas Wiem dobrze, czekam na pró¿no Unikam zmian Decyzjê odk³adam na jutro Jest tyle wa¿niejszych spraw Zamykam...

Kontakt de Moonlight

S³ysza³am smutek twój Smutek tak cichy Tak ¿e a¿ moje ³zy Spada³y z ³oskotem On to przewróci³ Kilka Moich s³ów To odmieni³o Mnie tak Pamiêtaj by Twoje s³owa nie wyprzedzi³y uczuæ Zapamiêtam...

Komu Bije Dzwon de Kult

Znowu dziś widzę zachód słońca Znowu udało się doczekać końca Mniej szczęścia mieli, ilu ich było Wielu, nawet ich nie liczyłem Codzienne...

Niedokoñczony Sen de Moonlight

Do Mnie proszê dzioe nie mów wiêcej nic Bardzo teraz chcê sama ju¿ byæ Ca³y Mój oewiat zamar³ w s³owa pó³ Proszê, teraz chcê sama byæ ju¿ Gdy spowita w sen naiwnie reagujê na treoeæ Zatrzymujê...

Hipnoza de Artrosis

Tak chcia³abym Wyci¹æ z pamiêci wszystkie z³e dni i zapomnieæ Bez reszty oddaæ siê hipnozie Poczuæ g³ód s³ów, których zbawienny smak Pozwoli wytrwaæ Stopniowo wchodziæ w g³¹b OdnaleŸæ...

Textes et Paroles de S³owa
[bonus track]

Bardzo chcê uleczyæ wszystkie twoje myoeli
Bardzo chcê uleczyæ twoj± chor± duszê
Gdy myoela³eoe ¿e odmieniæ mo¿esz wszystko
Odmieni³eoe tylko j±
Pos³uchaj dzioe moich s³ów proszê ciê
I uwa¿aj na te s³owa bo uciekn±
Nie odwrócisz skutku ich

Za daleko wyci±gnê³aoe swoje rêce
Gdy pyta³aoe ile bêdê czekaæ jeszcze
Wszystkie tamte s³owa kiedyoe ciebie znajd±
I bola³y bêd± mocniej

Twoje ³zy dobre myoeli wró¿± mi
Nie pomog± w smutku tym
Mia³aoe czas aby wszystko zapomnieæ
Zbyt wiele s³ów z³ych w tobie tkwi

Twoje ³zy dobre myoeli wró¿± mi
Nie pomog± w smutku tym
Mia³eoe czas aby wszystko zapomnieæ
Zbyt wiele s³ów z³ych w tobie tkwi

Wasze ³zy dobre myoeli wró¿± mi
Nie pomog± w smutku tym
Mia³am czas aby wszystko zapomnieæ
Zbyt wiele s³ów z³ych we mnie tkwi

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons