Paroles Gdzie noce s¹ d³u¿sze od dni de Thy Worshiper

Thy Worshiper
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Thy Worshiperloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Thy Worshiper7516
  • Chanson: Gdzie noce s¹ d³u¿sze od dni
  • Langue:

Les chansons similaires

Na Ziemi Przodków de Thy Worshiper

Zimny grudniowy wiat, gnacy wierzcho³ki drzew, pradawnych Cieni, zachowa³ Pamiêæ i Czeoeæ. MroŸny ksiê¿yca blask, odbity w ich oczach, mrozi m¹ duszê i krew. Ciemny mistyczny wiatr, wiatr...

Obludne Cele de Honor

Gdy kona wiara stracone licz¹c dni Gdy jak zaraza semicki wisi bicz Wkr¹g trwonisz has³a, w wolnooeci bij¹c dzwon Choæ twoje s³owa tak ma³o warte s¹ Jak obca flaga powiewasz tam gdzie wiatr Obietnicami...

Ostatni Drakkar - Krzyz Splamil Twoj Honor de Honor

Zanim ostatni drakkar zniknš³ jak sen a mg³a spowi³a wielkš wodê na rozwoecieczonym morzu piorunów trzask rozpoczš³ bitwê woeród ognistych fal Zanim przedwiecznych drzew dope³ni³ siê czas...

Magiczny Strumieñ de Hefeystos

Jestem w zapomnianym lesie, gdzie s³yszê mowê drzew Id¹c sama do magicznego strumienia bram Leoene morze ucieka przede mn¹ w nieskoñczonooeæ Srebrny ksiê¿yc wschodzi Widzê jak przedziera siê...

Gdzie Milczy Ka¿dy Cieñ de Hefeystos

Noc i srebrny dzieñ niesie wiatr zapomnienia Tam woeród mroku skry³y siê me wspomnienia Nie, ju¿ nie odnajdê drogi swej, gdzie ksiê¿yc niesie lêk W czarnym lesie, gdzie milczy ka¿dy cieñ Poprzez...

Textes et Paroles de Gdzie noce s¹ d³u¿sze od dni
Tyoe kto? mglist¹ masz twarz, jak lód zimny wzrok.
Przyzywasz mnie tam, gdzie bóg lêka siê przyjoec.

Zew cmentarnego ksiê¿yca, noce spedzone woeród mogi³
- nieliczni znaj¹ ten smak.
Zimne g³êbiny Ba³tyku, surowe pejzaze Karpat
- to tam, przybêdê po oemierci.

Mój ciemny, mistyczny raj, gdzie noce s¹ d³u¿sze od dni.
otwarte ma bramy, gdy serce mam zimne jak lód.

P³onace krzy¿e na wzgórzach, ruiny spalonych kaplic
- ten widok mam ci¹gle we snach.
Podobny jest cz³owiek diab³u, ilekroæ czyni sw¹ wolê
- wiêc po co, bogu daæ ¿yæ?

K-elohim - to klucz do raju bram,
to droga przez krew i ³zy.

Rogów cieñ przes³ania brzask,
wilków zew unosi wiatr.
Krwi¹ sp³ynie Chrystusa tron.

Szkar³atny desz nawil¿y ziemiê,
anio³ów krew obmyje twarz.
Krwi¹ sp³ynie Chrystusa tron.

Ciemnooeci wiatr zapiera dech,
oemierci g³os obwieoeci³ zmierzch.
Krwi¹ sp³ynie Chrystusa tron.

W oczach wê¿a uton¹³ strach,
na kruczych skrzyd³ach zastygn¹³ czas.
Krwi¹ sp³ynie Chrystusa tron.

W ciszy us³anej ró¿ami,
kreator w³asnego smutku,
panem z³udzeñ swych bêd¹c,
p³onê ka¿dego dnia.

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons