Paroles Æåñòîêàÿ Èãðà de Dark Princess

Dark Princess
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Dark Princessloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Dark Princess32596
  • Chanson: Æåñòîêàÿ Èãðà
  • Langue:

Les chansons similaires

Êîëåëî de Pif

Åäèí ÷îâåê ìå ñïðÿ âåäíúæ Íà óëè÷êà âàëåøå äúæä Òîé êàçà ìè ñúñ ìåí åëà Àç ïðàâÿ ÷óäåñà Ïîâÿðâàõ àç è íèé ñåãà Ñàìè...

Êðàñèâè Õîðà de Ostava

êðàñèâ íîâ äåí.ïðîçÿâàì ñå.óñìèõâàø ñå. ãëåäàì ïàê ïðåç òåá.êðàñèâè õîðà ñìåÿò ñå. êðàñèâè õîðà âïëåòåíè â ëþáîâíà...

áâï ùìê de ëøîìä âøåñ åàâðø

øåöä ìäéëðñ ìúåê âðê åàú ñâåøä åàñåôä ôúçé ìé ùòøééê...

Êòî Òû de Catharsis

Ãîðüêèì ïåïëîì â ðóêàõ Ìåðêíåò ñâåò â îáëàêàõ È íàçàä íå óéòè Òû çàáûë, êòî òû Çíàë, ÷òî áåç ïîòåðü ïðîæèòü íåëüçÿ Çíàë,...

Êòî �û? de Catharsis

Ãîðüêèì ïåïëîì â ðóêàõ Ìåðêíåò ñâåò â îáëàêàõ È íàçàä íå óéòè �û çàáûë, êòî òû Çíàë, ÷òî áåç ïîòåðü ïðîæèòü...

Textes et Paroles de Æåñòîêàÿ Èãðà
 òâîèõ ãëàçàõ
Òî õîëîä, òî æàðà.
Èãðà - ëèøü ñòðàñòü,
À ìîæåò, ñòðàñòü - èãðà?

Íå âåðü ãóáàì -
Ãóáû - ñëàäêèé ÿä,
Íî â îáúÿòüÿõ èãðû
Äîðîãè íåò íàçàä!

Æåñòîêàÿ èãðà ñ óëûáêîé íà óñòàõ
 íåèñêðåííèõ ñëîâàõ ïðÿ÷åì ñòðàõ
È òîëüêî â òåìíîòå ñïëåòàþòñÿ ñåðäöà
Æåñòîêàÿ èãðà äî êîíöà!

Òâîè ãëàçà -
òû çíàåøü ìîþ âëàñòü.
Ëþáîâü - èãðà,
Ñûãðàé æå ýòó ñòðàñòü.

Îñòàâü ìå÷òû-
Íå ïîáåäèòü â âîéíå
Òû ðàñïëàâèøüñÿ, òû
Ñãîðèøü â ìîåì îãíå!

Æåñòîêàÿ èãðà ñ óëûáêîé íà óñòàõ
 íåèñêðåííèõ ñëîâàõ ïðÿ÷åì ñòðàõ
È òîëüêî â òåìíîòå ñïëåòàþòñÿ ñåðäöà
Æåñòîêàÿ èãðà äî êîíöà!

Ñåðûì äíåì îò ñòðàñòè òëåòü,
Íî÷üþ - â ïëàìåíè ãîðåòü,
Íî â ãëàçàõ äðóã äðóãà ìû ÷èòàåì - ñìåðòü!

Æåñòîêàÿ èãðà ñ óëûáêîé íà óñòàõ
 íåèñêðåííèõ ñëîâàõ ïðÿ÷åì ñòðàõ
È òîëüêî â òåìíîòå ñïëåòàþòñÿ ñåðäöà
Æåñòîêàÿ èãðà äî êîíöà!

Æåñòîêàÿ èãðà ...
Æåñòîêàÿ èãðà äî êîíöà!
Æåñòîêàÿ èãðà ...
Æåñòîêàÿ èãðà äî êîíöà!

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons