Paroles Mirtis de Anubi

Anubi
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Anubiloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Anubi18842
  • Chanson: Mirtis
  • Langue:

Les chansons similaires

Karo Ugnys de Dissimulation

Mirštančių švokštimas Ir šaltas plieno skambesys Virš Å«kanotų girių aidi Žvarbiuose vÄ-juose rudens Kraujo upÄ-s teka Stovi miglose mirtis Kai įsižiebia karo ugnys DidybÄ-s...

Karo Ugnys / I Dausas de Dissimulation

Mirštanèiu švokštimas Ir šaltas plieno skambesys Virš ukanotu giriu aidi Žvarbiuose vejuose rudens Kraujo upes teka Stovi miglose mirtis Kai isižiebia karo ugnys Didybes amžinos vardan Šimtai...

Gyvenimo Kritimà Dovanosim Krankliui de Anubi

Sutemø krantai ir dvasia nemirtinga - Ramûs, kai virpa kranklio sparnai. Tamsoj pravirksta sielos ið laimës Jos jà paþásta sublizga kaip dalgis. Jos mëgsta kai þmogø dalinas, O dalgis vadinas...

Nešk, Brolau, Kovon! de Angis

Šiandien yra ta diena Ei, žirgeli, neški mane! Per pelkes, miškus ir dykras Neški, Juodkarti, savo balne. Tenai, kur žėruoja rausva Gaisrų pašvaistė rytuose. Kur šlaistos...

Folklorinë Daina Apie Mirtá de Anubi

Gyrë ðità Mirtá graþiai atvaþiavo Maþu ðità Mirtis vël miðkais keliavo Maþu ðità Mirtis vël miðkais keliavo. Gyrë ðità Mirtá graþus jos þirgelis Maþu ðis þirgelis per pragarus...

Textes et Paroles de Mirtis
Mirtis tai mëginimas iðeit,
Mirtis tai siûbuojanti neþinomybës ðaka,
Mirtis tai amþina kûryba
Ir spalva jos juoda.
Mirtis iðsipildanti bûties knyga,
Mirtis tai perskyra pirma,
Mirtis tai vakar ir ryt,
Mirtis tik iðtart to nemoka.
Mirtis tai naktis visagalë,
Mirtis tai lûpos iðbalæ,
Mirtis tai ðlovës priglaudëja,
Mirtis tai kario likimo fëja.
Mirtis tai karstas giliai þemëje,
Mirtis tai kas nesunku mes manëme -
Veltui!
Mirtis uþdaro vartus, kai mes màstome
Apie Jà ir kas bus
Mirtis priklauso ir mums...
Mirtis, kai kaþkieno akys sudrëksta.
Mirtis, kai temperatûra tavo atvësta.
Mirtis tai pergalë ir paguoda,
Mirtis kuri atima ir duoda.
Mirtis tai nauja saldi gyvybë,
Mirtis tai aistra ar bûtinybë?

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons