Paroles Lo¿a Szyderców de Hunter

Hunter
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Hunterloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Hunter9428
  • Chanson: Lo¿a Szyderców
  • Langue:

Les chansons similaires

$$$$$$$$... de Hunter

Oto Pan, który jest Królem £ez i Z³ooeci... B³yszczy na ekranie... Codziennych groteskowych wiadomooeci! Oto on! Teraz my... Bêdzie jak najprooeciej - Mamy dosyæ fa³szu! Codziennych pierdolonych...

G³osy de Moonlight

"Nic w ¿yciu nie zdarza siê przypadkowo." G³os który s³yszê prowadzi ze mn¹ wojnê poni¿a mnie gdy podnoszê g³owê w imiê marzeñ g³os który czujê prowadzi ze mn¹ wojnê nie lubi gdy zamykam...

Bramy Œwiata de Monstrum

Œwiat, który zamkn¹³ swe bramy na klucz Czas popêdza i goni nas... Gruby mur na drodze stoi nam Wo³am wiêc, przecie¿ ktooe ju¿ tam jest Mo¿e spe³ni me sny i uchyli choæ drzwi Za murem...

¯niwiarze Umys³ów de Hunter

Cz³owiek bez twarzy zszed³ wtedy miêdzy nas Budz¹c nadziejê w tych, którym by³o Ÿle Krew z jego ust spijalioemy Og³uchli od braw BO ON MIA£ SEN... Kosiarz bez twarzy wskaza³ nam nowy plon Naród...

Ostatni Bunt de Honor

Wsród jeszcze ¿yj¹cych k³amstw,gnêbi¹cych ten Bia³y l¹d Wyros³o najwiêksze z nich,hañbi¹ce aryjska dumê nas wszystkich Ten wci¹¿ mordowany kraj i wolnooeæ ka¿dego z nas Sprzedane semickim...

Textes et Paroles de Lo¿a Szyderców
Czasem ktooe...
Widzi wiêcej ni¿ my...
Chce zbawiæ oewiat...
Nie wierzy w to nikt...

Jest wiêc sam...
Chocia¿ stoi woeród nas...
Us³ysza³ G³os...
Zobaczy³...

Zobaczy³ oewiat - wokó³ krew!
Us³ysza³ g³os - pe³en ³ez!
Zrozumia³ sens prostych s³ów!
Czas zacz¹æ ioeæ drog¹ sw¹
Nieznany kraj, nieznany l¹d
W oparach fal... gorza-£yk

Gorza-£yk, kt-ry pijesz w samotnooeci...
Gorza-£yk, kt-ry pijesz sam...
Gorza-£yk, kt-ry pijesz w samotnooeci...
Gorza-£yk...

Jesteoe sam...
Chocia¿ stoisz woeród nas...
W cichym podziwie oelepców dope³nia siê czas...

Zobaczysz oewiat - wokó³ krew!
Us³yszysz g³os - pe³en ³ez!
Zrozumiesz sens prostych s³ów...
Jak... SPIEPRZY£EŒ!!!
Czas zacz¹æ ioeæ drog¹ sw¹!
Nieznany kraj, nieznany l¹d!
W oparach fal... gorza-£yk....

Gorza-£yk, który pijesz w samotnooeci...
Gorza-£yk, który pijesz sam...
Gorza-£yk, który pijesz w samotnooeci...
Gorza-£yk...

Zobaczysz oewiat - wokó³ krew...
Us³yszysz g³os - pe³en ³ez...
Zrozumiesz sens prostych s³ów...
Jak... MORDERSTWO!!!
I ruszysz znów drog¹ sw¹!
W oddali las krwawych r¹k!
W oparach fal... gorza-³yk...

Gorza-£yk, który pijesz w samotnooeci...
Gorza-£yk, który pijesz sam...
Gorza-£yk...
... jesteoe SAM!!!

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons