Paroles Naród Dla Narodu de Honor

Honor
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Honorloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Honor7275
  • Chanson: Naród Dla Narodu
  • Langue:

Les chansons similaires

Urodzony Bia³ym de Honor

Urodzony Bia³ym mo¿esz tu budowaæ swój dom Urodzony tylko Bia³ym! Na tej ziemi jeste? jak plon Wieki przeminê³y niosšc ogieñ dla Twojej krwi Który bezustannie aryjskim blaskiem wciš¿ siê...

Podniesmy Sie! de Honor

Jedna myoel wiedzie nas przez drogi Której nikt zniszczyæ nie jest w stanie Naród nasz potrzebuje walki Ludzi, którzy zapewni¹ jej przetrwanie Tam, chciwe d³onie zaciskaj¹ siê D³awi siê kraj...

Stal Zemsty de Honor

Teraz choæ tutaj Ciebie nie ma Wiatr wieje w stronê minionyc dni Chwil, które by³y najwa¿niejsze Chwil, które nis³y z sob¹ pogrom ¿ydowskiej krwi Zdradzony woeród tak wielu ludzi Którzy bez wiary...

Twarda Wiara de Honor

Teraz choæ tutaj Ciebie nie ma Wiatr wieje w stronê minionyc dni Chwil,które by³y najwa¿niejsze Chwil,które nis³y z sob¹ pogrom ¿ydowskiej krwi Zdradzony woeród tak wielu ludzi Którzy bez wiary...

Ostatni Bunt de Honor

Wsród jeszcze ¿yj¹cych k³amstw,gnêbi¹cych ten Bia³y l¹d Wyros³o najwiêksze z nich,hañbi¹ce aryjska dumê nas wszystkich Ten wci¹¿ mordowany kraj i wolnooeæ ka¿dego z nas Sprzedane semickim...

Textes et Paroles de Naród Dla Narodu
Kolejny dom znowu staje w p³omieniach
Na znak powrotu racji sprzed wielu lat
T³um oszukanych ludzi walczy o godno¶æ
Swoj± tradycjê, dawnych zwyciêstw szlak
Gdy przez stulecia ros³a wielko¶æ narodu
Prowadz±c go drogami wiary w swój kraj
Tej ziemi nigdy nie toczy³y choroby
Które tu przygna³ najazd niechcianych mas

Wolno¶æ narodom Aryjskiej Rasy nad krawêdzi± dna
Przez zjednoczenie przeciwko obcym wszystkich Bia³ych praw
Krucjata wrogom szczepu najwy¿szych
By z dum± kroczyæ w przysz³o¶æ, by zniszczyæ wp³ywy k³amstw

Zdradzone miasta broni± siê przed agresj±
Przed emigracj±, której nie chcia³ tu nikt
Aby odzyskaæ wolno¶æ, która odesz³a
Kieruj± broñ przeciwko tureckiej krwi
Dzi¶ znowu p³on± domy ogniem ochrony
W buncie d³awionym si³± przez szereg lat
Przed zgubnej demokracji zatrutym plonem
Który kieruje w otêpienie i strach

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons