Paroles Oblicza Zbrodni de Honor

Honor
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Honorloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Honor7275
  • Chanson: Oblicza Zbrodni
  • Langue:

Les chansons similaires

Czas Zemsty de Kat

Z g³êbi ran W blasku hord Idzie czarny król Abadon Nad nim kr³g siedmiu g³ów Sprzêga czarci gniew W p³omieñ I stan³³ smok Przed maj³c³ rodziæ niewiast³ A¿eby, skoro porodzi Po¿reæ ja Dzieciê Jego...

Dzwon de Honor

Gdy w twoim sercu bije walki dzwon A w ¿y³ach krew aryjska p³ynie dajšc ¿ycie Droga odwagi, którš znasz od wielu lat Pozwala Ci zwyciê¿aæ, wiarš chroniæ w³asny kraj To w twojej duszy p³onie...

Pomiêdzy Niebem A Piek³em de Hunter

Nawet jeden ma³y Gest... Jeden dotyk Nieba... ¯eby znale¼æ w ka¿dym z Nas... Jeden wspólny wielki Raj, który da nam skrzyd³a... I pozwoli dotkn¹æ gwiazd To dla Takich chwil - ca³e ¿ycie wêdrówk¹... Jeden...

Módl Siê Do Wiatru O Powrót Mój... de Arkona

[Pray To The Wind For My Return...] Zimny wicher przedziera siê przez noc Drzewa hucz¹, deszcz sp³ywa z mej twarzy Pioruny przeszywaj¹ niebo To mrok wiecznooeci nadchodzi Nie ma gwiazd, tylko czarne...

Inermis II de Moonlight

Uwierz ¿e wa¿ne jest co dzi¶ siê sta³o Uwierz ¿e ¶wiata nie by³o I my go stworzyli¶my Jeste¶ latarni± ¶wiat³em Co rozpêdza chmury z³e Jak si³a poci±gu Który wiedzie mnie przez...

Textes et Paroles de Oblicza Zbrodni
Gdy umiera³, le¿¹c tutaj sam
Za ojczyznê, któr¹ kocha³ ponad ¿ycie
Widzia³ przysz³ooeæ, która z³a by³a i pod³a
Chmury czarne wiatr ze wschodu goni³ z wolna
£zy pociek³y mu po twarzy poszarpanej
S³owa ¿alu przedziera³y siê po gardle
On umiera³, z bólem w sercu mocno tkwi¹cym
Widz¹c przysz³ooeæ a w niej klêskê swojej Polski

Dziesi¹tki lat mêczona i nêkana
Przez ¿ycie sz³a o przysz³ooec niespokojna
Kto g³upi tak zaprzeda³ sw¹ ojczyznê?
Kto skaza³ kraj na rz¹dy komunizmu?!

Gdy umiera³ splun¹³ resztk¹ krwi
Na ordery wpuszczaj¹ce w pieroe korzenie
Gdy zrozumia³ ujrza³ w ogniu w³asny dom
Komunistów morduj¹cych jego ziemie!
Œmieræ nadesz³a otulona w czerwieñ gwiazd
Którym ufa³ wczoraj jeszcze, walcz¹c z wrogiem
Bezlitosny uoemiech ust tych, które zna³
Sojusznika!który strzela³ mu w ty³ g³owy!

Tysi¹ce dni, lata niesplaconych ran!
Czerwone psy! Mordercy wielkich wspomnieñ!
Judaszy p³acz, srebrniki za ojczyznê!
Fa³szywe ³zy za zbrodnie komunizmu!

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons